เมนูหลัก
  ระบบเอกสารคุณภาพ
  Hospital Profile 2008
  SA2011
  แบบประเมินตนเองทีม PCT
  Clinical Tracer
  แบบประเมินตนเองหอผู้ป่วย
  แบบประเมินตนเองหน่วยงาน
  รายงานความก้าวหน้าหลังการเยี่ยม
  ผลลัพธ์การดำเนินงาน
  FA
  IS
  RM

  อื่นๆ
  Core value 
  แนวทางการตอบ Clinical tracer high light 
  แผนคุณภาพ
  CQI
  คณะกรรมการต่างๆ
  ข่าวคุณภาพ 
  นำเสนอ Service Profile
  เอกสารการประชุม HA National Forum ครั้งที่ 13 
  HaUpdate2012 

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  รายงานอุบัติการณ์

   
SA2011

SA 2011 Part I
     SA2011  I - 1 การนำ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011  I - 2 การบริหารเชิงกลยุทธ์ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011  I - 3 การมุ่งเน้นผู้ป่วย ผู้รับผลงาน ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011  I - 4 การวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011  I - 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011  I - 6 การจัดกระบวนการ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555

SA 2011 Part II
     SA2011 II - 1 การบริหารความเสี่ยง ความปลอดภัย และ คุณภาพ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 2.1 NUR ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 2.2 การกำกับดูแลวิชาชีพด้านการแพทย์ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 3 สิ่งแวดล้อมในการดูแลผู้ป่วย ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 4 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 5 ระบบบริหารเวชระเบียน ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 6 ระบบการจัดการด้านยา ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 7.1A - 7.1B บริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 7C บริการรังสีวิทยา ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 8  เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555
     SA2011 II - 9 ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555

SA2011 Part III
     SA2011 III ปรับปรุง 7 ก.พ. 2555

 
Copy right © 2011, all right reserved
Nakhon Phanom Hospital